skip to Main Content

Gebruiksvoorwaarden

Deze termen zijn vertaald uit het Engels. Als u vragen of opmerkingen hebt over de vertalingen, neem dan contact met ons op via support@talentquest.com.

De website en applicatie van TalentQuest worden beschikbaar gesteld door TalentQuest, LLC., een bedrijf gevestigd in Georgia, VS, (‘TalentQuest’). Door de website op https://www.TalentQuest.com (de ‘website’) of de TalentQuest-applicatie op https://go.TalentQuest.com (‘applicatie’) te bezoeken en gebruiken gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan de gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘voorwaarden’ of ‘overeenkomst’) die van toepassing zijn op het moment van een dergelijk bezoek of ander gebruik. U gaat er ook mee akkoord dat TalentQuest deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder u daar over te informeren kan wijzigen. We raden u aan de voorwaarden door te nemen elke keer wanneer u de website of applicatie bezoekt of gebruikt. Gebruik de website of applicatie niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Zoals het wordt gebruikt in deze voorwaarden, verwijst ‘we’ naar TalentQuest en al haar gelieerde bedrijven.

Informatiediensten

De website en applicatie zijn alleen bedoeld om informatie, materiaal en gegevens (de ‘informatie’) te verstrekken over TalentQuest en de levering van haar diensten.

Doorklik-overeenkomst

Voordat u bepaalde delen van de website of applicatie (inclusief het registreren van uw account) gebruikt, kunt u gevraagd worden om uw acceptatie van aanvullende speciale voorwaarden aan te geven door te klikken op een knop die wordt aangeduid met ‘Ik accepteer’, ‘Ik ga akkoord’, ‘OK’, ‘Ik stem toe’ of andere woorden of handelingen die op vergelijkbare wijze uw toestemming of acceptatie van een doorklik-overeenkomst aangeven. Voor zover er een tegenstrijdigheid bestaat tussen deze voorwaarden en een doorklik-overeenkomst, is de doorklik-overeenkomst leidend.

Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website of applicatie of deze te gebruiken, kan het zijn dat u zich moet registreren en een account (‘account’) moet aanmaken bij TalentQuest. Deze voorwaarden en ons privacybeleid zijn van toepassing op informatie die wordt verzameld via het registratieproces en alle andere informatie die verband houdt met uw account. U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat alle door u verstrekte informatie bij het aanmaken van het account waar, correct en volledig is en dat u ervoor zult zorgen dat de informatie die betrekking heeft op uw account te allen tijde waar, correct en volledig is. U moet informatie die betrekking heeft op uw account vertrouwelijk houden aangezien u alleen verantwoordelijk bent voor het gebruik van uw account door een derde met betrekking tot de website en applicatie. Het is uw verantwoordelijkheid om ons te informeren als u zich bewust bent van ongeautoriseerde toegang tot uw account of als u uw accountinformatie beschikbaar heeft gesteld aan derden op een manier die kan resulteren in ongeautoriseerd gebruik van het account. Naar ons eigen goeddunken kunnen we uw account om welke reden dan ook beëindigen (inclusief om redenen die verband houden met onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik) en we zijn niet verplicht om een bestand met informatie over uw account of enige gegevens of informatie die u mogelijk heeft opgeslagen door middel van het account te bewaren. In het geval van een dergelijke beëindiging, heeft u geen toegang meer tot de website of applicatie.

Toegang tot de website en applicatie

De website is niet gericht op personen onder de achttien (18). Personen tussen 13 en 16 jaar mogen de applicatie niet gebruiken zonder toestemming van een ouder of voogd.  Alle toepasselijke wet- en regelgeving is van toepassing op het openen en gebruiken van de website en applicatie door de gebruiker.  Het gebruik van de website en applicatie is ongeldig wanneer dit is verboden.  Door de website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar bent en dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit heeft om deze overeenkomst aan te gaan en zich te houden aan de voorwaarden. Door de applicatie te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar bent. Als u tussen de 13 en 16 jaar oud bent, moet u de toestemming verstrekken van een ouder of voogd om de applicatie te gebruiken.

TalentQuest kent u een beperkt, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de website en applicatie voor niet-commerciële doeleinden toe. Dergelijke toegang stelt u in staat de website en applicatie te gebruiken voor informatiedoeleinden. Dit recht op toegang omvat geen doorverkoop of commercieel gebruik van de website, applicatie of de daarop aanwezige content; enig afgeleid gebruik van de website, applicatie of de daarop aanwezige content; of gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en onttrekken van gegevens. U mag geen frame aanbrengen rond of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsrechtelijk beschermde informatie (inclusief afbeeldingen, teksten, pagina lay-out of formulieren) van TalentQuest of onze gelieerde partijen te omsluiten zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

We geven geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van de website of applicatie. Bovendien behouden we ons het recht voor om de website en applicatie naar eigen goeddunken stop te zetten. U gaat er mee akkoord dat we niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een dergelijke stopzetting of wijziging van de website en applicatie. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend door deze voorwaarden worden door ons voorbehouden.

U bent niet verplicht om de website te gebruiken of door te gaan met het gebruik ervan en kunt tijdelijk of definitief stoppen met het gebruik van de website zonder TalentQuest daarover te informeren. Ieder gebruik van de website, applicatie of een deel daarvan dat strijdig is met het voorgaande zal een schending van deze voorwaarden inhouden en kan onder andere resulteren in het beëindigen of opschorten van uw rechten om de site, applicatie of een deel daarvan te gebruiken.

Applicatiesoftware

Voor de toepassing van deze voorwaarden verwijst de term ‘applicatie’ naar en bestaat deze uit het volgende: (i) de softwareapplicaties van TalentQuest, samen met alle softwarecodes, scripts, interfaces, grafische voorstellingen, weergaven, tekst, documentatie en andere componenten; en (ii) alle updates, aanpassingen en verbeteringen. U gaat er mee akkoord dat TalentQuest van tijd tot tijd bijgewerkte versies van de applicatie kan uitgeven en de versie van de applicatie die u gebruikt automatisch elektronisch kan upgraden.

Beperkingen op uw gebruik

Alle content op de website en in de applicatie, en al het materiaal dat eventueel beschikbaar wordt gesteld om te downloaden, is het eigendom van TalentQuest en/of haar gelieerde partijen of andere derde partijen. De website en applicatie en delen van de website en applicatie worden beschermd door het auteursrecht en het handelsmerkrecht. Deze overeenkomst kent geen licentie toe voor het aanpassen of wijzigen van het materiaal op de website en in de applicatie die door u worden bekeken, gedownload of op andere wijze worden bezocht. U zorgt dat alle meldingen over eigendomsrecht, inclusief meldingen over auteursrecht, ongewijzigd blijven op al het downloadbare materiaal. U alleen bent aansprakelijk voor alle schadevergoeding die het resultaat is van enige schending van auteursrechten, handelsmerkrechten of andere eigendomsrechten of alle schade die het gevolg is van uw gebruik van de website en applicatie.

Voor zover van toepassing dient u bij het bezoeken van de website en de applicatie gebruik te maken van de veiligheidsprocedures die momenteel of in de toekomst door ons worden onderhouden om te bevestigen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot bepaalde informatie die op de website en in de applicatie wordt verstrekt die in de website en de applicatie is opgenomen. Het is verboden om bij het bezoeken van de website en applicatie gebruikt te maken van alterego’s of andere onherkenbaar gemaakte identiteiten. Alle vormen van indirecte en ‘gespoofde’ toegang zijn ten strengste verboden.

U mag via de website en applicatie geen informatie indienen, publiceren of op een andere wijze verzenden die het eigendom is van of vertrouwelijk is voor derden (wettelijk of contractueel) of die u op andere wijze niet gerechtigd bent om te gebruiken. Alle informatie, content of ander materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, plannen, ideeën, gebruikersbeoordelingen en dergelijke, die u naar ons stuurt, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. We gaan geen verplichting aan om vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie (anders dan aangegeven in ons privacybeleid) te beschermen tegen openbaarmaking.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle inventieve concepten, knowhow, publiciteitsrechten, handelsmerken, huisstijl, handelsgeheimen, auteursrechten en octrooien (‘intellectueel eigendom’) zijn het exclusieve eigendom van TalentQuest of van derden. Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door deze voorwaarden, mag u het intellectuele eigendom van de website en de applicatie op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, wijzigen, leasen, uitlenen, verkopen, er afgeleide werken van maken, uploaden, verzenden of distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TalentQuest of de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende derde partij, voor zover van toepassing. Behalve zoals hierin bepaald, verleent TalentQuest u geen expliciete of impliciete rechten op intellectueel eigendom van TalentQuest of een derde partij.

Privacybeleid

Ons privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie of andere informatie over u die door Talentquest wordt verzameld via of in verband met de website en de applicatie. Het privacybeleid van TalentQuest is door deze verwijzing opgenomen in de voorwaarden van deze overeenkomst.  Zoals aangegeven in deze voorwaarden zijn de website en de applicatie ontworpen voor personen van 16 jaar en ouder. Raadpleeg het Privacybeleid voor vragen over ons online privacybeleid.

Links

De website en applicatie kunnen links naar andere wereldwijde websites of informatiebronnen verstrekken of bevatten. Hoewel TalentQuest probeert alleen links te verstrekken naar websites van derden die voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en de normen van TalentQuest, dient u er begrip voor te hebben dat de content van deze websites van derden zonder kennisgeving aan TalentQuest kan worden gewijzigd. Omdat we geen controle hebben over dergelijke sites en bronnen, erkent u en stemt u ermee in dat TalentQuest niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of informatiebronnen, en dat TalentQuest niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige content, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of informatiebronnen en deze niet aanbeveelt. U GAAT ER VERDER MEE AKKOORD DAT TALENTQUEST NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS, DIRECT OF INDIRECT, VOOR ENIGE SCHADE OF ENIG VERLIES VEROORZAAKT OF VERMEEND VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE CONTENT OF SITES DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA EEN DERGELIJKE SITE OF INFORMATIEBRON.

TalentQuest verbiedt het cachen van enig deel van de website en applicatie en alle ongeoorloofde hypertekstlinks naar de website en applicatie. We behouden ons het recht voor om ongeautoriseerde links of frames uit te schakelen. Als u een hyperlink van uw website naar de website en applicatie wilt aanbieden, moet u contact opnemen met het TalentQuest om wederzijds aanvaardbare voorwaarden voor een dergelijke hyperlink te bespreken.

Uitsluiting van garantie

TALENQUEST GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN APPLICATIE EN/OF ENIG MATERIAAL DAT OP DE WEBSITE EN IN DE APPLICATIE WORDT VERSTREKT. ALLES WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN ‘AS IS’ ‘AS AVAILABLE’. TALENTQUEST GARANDEERT NIET DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN DE INHOUD OF DE GEGEVENS OP DE WEBSITE EN APPLICATIE EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK, EN DIE WELKE VOORTVLOEIEN UIT DE WET OF ANDERSZINS NAAR RECHT OF UIT HANDELSGEBRUIK. TALENTQUEST GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE EN APPLICATIE, ZIJN SERVERS OF VERZONDEN E-MAILS VEILIG ZIJN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

NOCH TALENTQUEST, NOCH HIERAAN GELIEERDE PARTIJEN GEVEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE (1) WERKING OF PRESTATIES VAN DE WEBSITE EN APPLICATIE OF (2) OF HET INTERNET IN HET ALGEMEEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE. HET KAN DUS ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTGEBIED VERSCHILLEN EN DIE NIET KUNNEN WORDEN BEPERKT DOOR DEZE VOORWAARDEN, ECHTER OP VOORWAARDE DAT U ERMEE AKKOORD GAAT DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET, U AFSTAND DOET VAN DERGELIJKE WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN MET BETREKKING TOT IMPLICIENTE GARANTIES.

Beperking van aansprakelijkheid

TALENTQUEST AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN OF INFECTIE DOOR VIRUSSEN VAN UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF BROWSEN IN DE WEBSITE EN APPLICATIE OF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL, GEGEVENS, TEKST, AFBEELDINGEN, VIDEO OF AUDIO VAN DE WEBSITE EN APPLICATIE. IN GEEN GEVAL ZAL TALENTQUEST AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG(E) LETSEL, VERLIES, VORDERING, SCHADE, OF ENIGE SPECIALE, VOORBEELDIGE, PUNITIEVE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE WINST OF GEMISTE BESPARINGEN), HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN APPLICATIE OF DE CONTENT DIE DAARIN WORDT AANGETROFFEN.

Juridische kwesties

Hoewel de website en applicatie wereldwijd toegankelijk zijn, zijn niet alle informatie, producten of diensten die hierin worden besproken of waarnaar wordt verwezen beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties. TalentQuest verklaart niet dat het materiaal op de website en in de applicatie geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen de website en applicatie vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving,

Exportwetgeving

De applicatie kan onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving inzake exportcontrole, met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Act en de bijbehorende voorschriften. U mag de applicatie niet direct of indirect exporteren, herexporteren of vrijgeven naar, of toegankelijk maken vanuit, een rechtsgebied of land waarnaar exporteren, herexporteren of vrijgeven bij wet, voorschrift of regelgeving verboden is. U dient alle toepasselijke federale wetten, voorschriften en regels na te leven en alle vereiste verbintenissen na te komen (met inbegrip van het verkrijgen van een noodzakelijke exportvergunning of andere goedkeuring van de overheid), voordat u de applicatie exporteert, herexporteert, vrijgeeft of anderszins buiten de VS ter beschikking stelt.

Rechten van de Amerikaanse overheid

De applicatie is commerciële computersoftware, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101. Dienovereenkomstig ontvangt u, als u een instelling van de Amerikaanse overheid of een contractant daarvan bent, alleen die rechten met betrekking tot de applicatie die aan alle andere eindgebruikers onder licentie worden verleend, in overeenstemming met (a) 48 C.F.R. §227.7201 tot en met 48 C.F.R. §227.7204, met betrekking tot het ministerie van Defensie en hun contractanten, of (b) 48 C.F.R. §12.212, met betrekking tot alle andere licentiehouders van de Amerikaanse overheid en hun contractanten.

Keuze van het recht en het forum

Op deze voorwaarden is het recht van de staat Georgia van toepassing en ze worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd, met uitzondering van de collisieregels van die staat. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de exclusieve jurisdictie voor elke claim of actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden alleen wordt ingediend in Atlanta, Georgia, en u stemt er verder mee in en onderwerpt zich aan de uitoefening van rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken met het oog op het procederen van een dergelijke claim of vordering.

Schadeloosstelling en vrijwaring

Door gebruik te maken van de website en de applicatie, gaat u ermee akkoord TalentQuest en zijn partners, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen voor alle claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de website en applicatie Door gebruik te maken van de website en applicatie gaat u ermee akkoord TalentQuest en zijn partners, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van alle claims, eisen, schulden, verplichtingen, (feitelijke of gevolg-) schade, kosten en uitgaven van welke aard dan ook, bekend of onbekend, vermoed of onverwacht, bekendgemaakt of niet bekendgemaakt, die u tegen hen heeft als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdend met uw gebruik van de website en applicatie.

Scheidbaarheid en integratie

Tenzij hierin anderszins aangegeven, vertegenwoordigt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en TalentQuest met betrekking tot de website en applicatie en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige berichten en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) die hebben plaatsgevonden tussen u en TalentQuest met betrekking tot de website en applicatie. Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijke recht om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven en zal het resterende deel volledig van kracht blijven.

Wijzigingen in de voorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen we deze voorwaarden aanpassen en aanvullen en de aan u verstrekte verklaring zal de actualisering van deze voorwaarden zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Alle aangepaste voorwaarden gelden vanaf het moment waarop we ze publiceren op de website en in de applicatie, en al het gebruik van de website of applicatie nadat dergelijke aanpassingen zijn gepubliceerd, geeft aan dat u instemt en akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op en gelden vanaf 3 juni 2022.

Back To Top