skip to Main Content

Warunki użytkowania

Niniejsze warunki zostały przetłumaczone z języka angielskiego. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tłumaczeń, prosimy o kontakt pod adresem support@talentquest.com.

Witryna internetowa i aplikacja TalentQuest są dostarczane przez TalentQuest, LLC., spółkę z siedzibą w stanie Georgia („TalentQuest”). Korzystając z witryny internetowej dostępnej pod adresem https://www.TalentQuest.com („Witryna internetowa”) lub aplikacji TalentQuest dostępnej pod adresem https://go.TalentQuest.com („Aplikacja”), Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Warunków użytkowania (zwanych dalej „Warunkami” lub „Umową”) obowiązujących przy każdym uzyskaniu dostępu lub innego rodzaju użytkowaniu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że TalentQuest może okresowo, wedle własnego uznania i bez powiadomienia, zmienić niniejsze Warunki. Należy zapoznać się z Warunkami podczas każdej wizyty lub użytkowania Witryny internetowej bądź Aplikacji. W przypadku braku akceptacji niniejszych Warunków nie należy korzystać z Witryny internetowej ani Aplikacji. Określenie „my” stosowane w niniejszych Warunkach użytkowania obejmuje spółkę TalentQuest oraz spółki od niej zależne.

Usługi informacyjne

Witryna internetowa i Aplikacja są przeznaczone wyłącznie do dostarczania informacji, materiałów i danych („Informacje”) dotyczących spółki TalentQuest oraz dostarczania jej usług.

Umowy zawierane w formie serii kliknięć

Przed rozpoczęciem użytkowania określonych obszarów Witryny internetowej lub Aplikacji (w tym rejestracji Konta) możemy poprosić o akceptację dodatkowych specjalnych warunków poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego słowami „Akceptuję”, „Wyrażam zgodę”, „OK”, „Zgoda” lub innymi określeniami bądź poprzez wykonanie czynności, które w podobny sposób potwierdzą wyrażenie zgody lub akceptację Umowy zawieranej w formie serii kliknięć. W razie konfliktu między niniejszymi Warunkami a wszelkimi Umowami zawieranymi w formie serii kliknięć Umowa zawierana w formie kliknięć jest umową obowiązującą.

Rejestracja konta

W celu uzyskania dostępu do pewnych sekcji Witryny internetowej lub Aplikacji bądź korzystania z nich może być konieczne zarejestrowanie się i utworzenia konta („Konto”) TalentQuest. Informacje zgromadzone w procesie rejestracji i wszelkie inne informacje związane z Kontem podlegają niniejszym Warunkom oraz naszej Polityce prywatności. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma co najmniej 18 lat i że wszystkie informacje dostarczone podczas tworzenia Konta są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że zawsze będzie utrzymywać prawdziwość, dokładność i kompletność informacji dotyczących swojego Konta. Informacje powiązane z kontem Użytkownika powinny być przechowywane i aktualizowane przez Użytkownika z zachowaniem zasad poufności, ponieważ wyłączna odpowiedzialność za użytkowanie Konta przez strony trzecie w związku z Witryną internetową lub Aplikacją spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik ma obowiązek poinformować nas o wykryciu każdego nieautoryzowanego dostępu do Konta oraz o sytuacjach, w których informacje o Koncie zostały przez Użytkownika udostępnione stronom trzecim w sposób, który może prowadzić do nieautoryzowanego użycia Konta. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zamknąć Konto z dowolnego powodu (w tym z przyczyn związanych z niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym wykorzystaniem). Nie mamy obowiązku zachowania informacji o Koncie ani jakichkolwiek danych lub informacji przechowywanych przy użyciu Konta. W przypadku takiego zamknięcia Użytkownik nie będzie już mieć dostępu do Witryny internetowej ani Aplikacji.

Dostęp do Witryny internetowej i Aplikacji

Witryna internetowa nie jest skierowana do osób poniżej osiemnastego (18.) roku życia. Osoby w wieku od 13 do 16 lat nie mogą korzystać z Aplikacji bez zgody rodzica lub opiekuna.  Dostęp użytkownika do Witryny internetowej i Aplikacji oraz korzystanie z nich podlega wszelkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom.  Korzystanie z Witryny internetowej i Aplikacji nie jest dozwolone tam, gdzie zabrania tego prawo.  Korzystając z Witryny internetowej, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat oraz ma prawo, zakres kompetencji i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz przestrzegania Warunków. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat. Osoby w wieku od 13 do 16 lat muszą dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z Aplikacji.

TalentQuest udziela Użytkownikowi ograniczonego, nieprzenoszalnego prawa dostępu i użytkowania Witryny internetowej oraz Aplikacji do celów niekomercyjnych. Tego rodzaju dostęp umożliwi korzystanie z Witryny internetowej i Aplikacji do celów informacyjnych. To prawo dostępu nie obejmuje odsprzedaży ani użytku komercyjnego Witryny internetowej, Aplikacji i ich treści; pochodnego użytkowania Witryny internetowej, Aplikacji i ich treści; ani wykorzystywania techniki pozyskiwania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. Niedozwolone jest wykorzystywanie kadrowania i technik kadrowania w celu wyodrębnienia jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) TalentQuest ani naszych jednostek powiązanych przed uzyskaniem wyraźnej i pisemnej zgody.

Nie gwarantujemy dostępności Witryny internetowej ani Aplikacji. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z własnym uznaniem, do likwidacji Witryny internetowej i Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie odpowiadamy za zaprzestanie prowadzenia ani za modyfikację Witryny internetowej i Aplikacji. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie na podstawie niniejszych Warunków.

Użytkownik nie ma obowiązku korzystania ani dalszego korzystania z Witryny internetowej. Użytkownik może tymczasowo lub definitywnie zaprzestać użytkowania Witryny internetowej bez powiadamiania o tym fakcie TalentQuest. Wszystkie przypadki korzystania z Witryny internetowej, Aplikacji lub jakichkolwiek ich części z naruszeniem powyższych postanowień stanowią naruszenie niniejszych Warunków i mogą skutkować m.in. pozbawieniem lub zawieszeniem praw Użytkownika do korzystania z Witryny internetowej, Aplikacji lub jakichkolwiek ich części.

Aplikacja

W niniejszych Warunkach pojęcie „Aplikacja” obejmuje: (i) aplikacje TalentQuest wraz z oprogramowaniem, skryptami, interfejsami, grafikami, prezentacjami, tekstem, dokumentacją i innymi komponentami; oraz (ii) wszelkie aktualizacje, modyfikacje lub ulepszenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TalentQuest może od czasu do czasu wprowadzać zaktualizowane wersje Aplikacji i w sposób automatyczny elektronicznie aktualizować wersję używanej Aplikacji.

Ograniczenia korzystania

Wszystkie treści zawarte w Witrynie internetowej i Aplikacji, a także wszelkie materiały udostępnione do pobrania, jeśli są, stanowią własność spółki TalentQuest i/lub spółek od niej zależnych oraz innych stron trzecich. Witryna internetowa i Aplikacja oraz części Witryny internetowej i Aplikacji są chronione prawem autorskim oraz prawami znaków towarowych. Niniejsza Umowa nie udziela licencji do modyfikowania ani zmiany materiałów wyświetlanych lub w inny sposób udostępnionych w Witrynie internetowej i Aplikacji. Użytkownik ma obowiązek zachowania w niezmienionej postaci wszystkich informacji o prawach własności intelektualnej, w tym oświadczeń o prawach autorskich, zawartych we wszelkich pobranych materiałach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innego prawa własności intelektualnej, a także za wszystkie szkody wynikające z korzystania przez niego z Witryny internetowej i Aplikacji.

W maksymalnym dopuszczalnym zakresie, podczas uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej i Aplikacji konieczne jest stosowanie procedur bezpieczeństwa wykorzystywanych przez nas obecnie lub w przyszłości, a których celem jest zagwarantowanie dostępu do niektórych informacji podanych lub zawartych w Witrynie internetowej i Aplikacji wyłącznie upoważnionym użytkownikom. Zabrania się wykorzystywania tożsamości „alter ego” oraz innych metod ukrywania tożsamości podczas uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej i Aplikacji. Kategorycznie zabrania się stosowania wszelkich form pośredniego lub „sfałszowanego” dostępu.

Nie można przesyłać, publikować ani w inny sposób przekazywać za pośrednictwem Witryny internetowej i Aplikacji zastrzeżonych i poufnych informacji stron trzecich (zdefiniowanych prawnie lub poprzez postanowienia umowy), a także informacji, względem których Użytkownik w innym przypadku nie miałby prawa użytkowania. Wszelkie informacje, treści i inne materiały, w tym m.in. opinie zwrotne, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, plany, pomysły, recenzje użytkowników i tym podobne, przesyłane nam przez Użytkownika, będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Nie zobowiązujemy się do ochrony informacji poufnych ani zastrzeżonych (innych niż wskazane w naszej Polityce prywatności) przed ujawnieniem.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa własności intelektualnej powiązane z Witryną internetową i Aplikacją, w tym m.in. nowatorskie koncepcje, wiedza fachowa, prawa do reklamy, znaki towarowe, szata graficzna, tajemnice handlowe, prawa autorskie i patenty („Własność intelektualna”) stanowią wyłączną własność TalentQuest lub stron trzecich. Z wyjątkiem sytuacji, w których udzielono wyraźnego zezwolenia zgodnie z niniejszymi Warunkami, zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, powielania, modyfikowania, wynajmowania, wypożyczania, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, przesyłania, przekazywania lub rozpowszechniania Własności intelektualnej Witryny internetowej i Aplikacji bez wyraźnej pisemnej zgody stosownej strony trzeciej, stosownie do przypadku. Z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszych Warunkach spółka TalentQuest nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych ani domniemanych praw do Własności intelektualnej będącej własnością TalentQuest lub dowolnej strony trzeciej.

Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe i inne informacje na temat Użytkownika zgromadzone przez TalentQuest za pośrednictwem Witryny internetowej i Aplikacji lub w związku z nimi podlegają naszej Polityce prywatności. Polityka prywatności TalentQuest zostaje włączona do warunków niniejszej Umowy poprzez niniejsze odwołanie.  Jak określono w niniejszych Warunkach, Witryna internetowa i Aplikacja są przeznaczone dla osób w wieku 16 lat i starszych. W przypadku pytań dotyczących naszej Polityki prywatności online prosimy zapoznać się z Polityką prywatności.

Łącza

Witryna internetowa i Aplikacja mogą dostarczać lub zawierać łącza do innych witryn internetowych lub zasobów. TalentQuest podejmuje wysiłki mające na celu zamieszczanie łączy prowadzących wyłącznie do Witryn internetowych stron trzecich, które są zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz standardami TalentQuest. Należy pamiętać, że mimo tego treści zawarte w tych Witrynach internetowych stron trzecich mogą ulec zmianie bez uprzedzenia o tym fakcie spółki TalentQuest. Ponieważ nie mamy wpływu na takie witryny i zasoby, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że spółka TalentQuest nie odpowiada za dostępność takich witryn zewnętrznych ani zasobów oraz że popiera ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne treści, reklamy, produkty i inne materiały, które znajdują się w takich witrynach lub zasobach bądź są dostępne za ich pośrednictwem. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE SPÓŁKA TALENTQUEST NIE ODPOWIADA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, ZA ŻADNE STRATY ANI SZKODY PONIESIONE RZEKOMO LUB FAKTYCZNIE WSKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z LUB POLEGANIEM NA TAKIEJ TREŚCI LUB WITRYNACH DOSTĘPNYCH W TAKICH WITRYNACH LUB ZASOBACH ANI ZA ICH POŚREDNICTWEM.

TalentQuest zabrania buforowania jakiejkolwiek części Witryny internetowej i Aplikacji oraz jakichkolwiek nieautoryzowanych łączy hipertekstowych do Witryny internetowej i Aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia wszystkich nieautoryzowanych łączy i kadrów. W przypadku chęci dodania hiperłącza do swojej Witryny internetowej w Witrynie internetowej i Aplikacji należy skontaktować się z TalentQuest w celu omówienia zadowalających obie strony warunków.

Wyłączenie gwarancji

TALENTQUEST NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ I APLIKACJĄ I/LUB WSZELKIMI MATERIAŁAMI ZAWARTYMI W WITRYNIE INTERNETOWEJ I APLIKACJI. WSZYSTKIE ONE SĄ DOSTARCZANE W OBECNEJ POSTACI I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. TALENTQUEST NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI ANI RZETELNOŚCI ŻADNYCH TREŚCI ANI DANYCH ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZALNOŚCI PRAW STRON TRZECICH, A TAKŻE GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY, PRZEPISÓW PRAWA LUB Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ. TALENTQUEST NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA INTERNETOWA I APLIKACJA, SERWERY I WSZELKIE WIADOMOŚCI E-MAIL Z NICH WYSYŁANE SĄ BEZPIECZNE, WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

SPÓŁKA TALENTQUEST ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE SKŁADA ŻADNYCH DEKLARACJI, RĘKOJMI ANI GWARANCJI ODNOŚNIE DO (1) FUNKCJONOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ I APLIKACJI ORAZ (2) INTERNETU OGÓLNIE.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIEDOZWOLONE JEST WYŁĄCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI I MOGĄ NIE BYĆ OGRANICZONE NINIEJSZYMI WARUNKAMI, JEDNAK WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTUJE I PRZYJMIE DO WIADOMOŚCI, ŻE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZRZEKA SIĘ WSZELKICH TAKICH PRAW USTAWOWYCH ZWIĄZANYCH Z GWARANCJAMI DOMNIEMANYMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

TALENTQUEST NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY ANI WIRUSY, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY LUB INNE MIENIE W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO, UŻYTKOWANIA LUB PRZEGLĄDANIA WITRYNY INTERNETOWEJ I APLIKACJI LUB POBRANIEM DOWOLNYCH MATERIAŁÓW, DANYCH, TEKSTU, OBRAZÓW, NAGRAŃ LUB DŹWIĘKU Z WITRYNY INTERNETOWEJ I APLIKACJI. SPÓŁKA TALENTQUEST W ŻADNYM PRZYPADKU NIE ODPOWIADA ZA USZKODZENIA, STRATY, ROSZCZENIA, SZKODY ANI ŻADNEGO RODZAJU SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE SANKCJOM, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE (W TYM M.IN. UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI), NA MOCY PRAWA KONTRAKTOWEGO, DELIKTOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ, CZY INNEJ, KTÓRA WYNIKA Z LUB JEST W INNY SPOSÓB POWIĄZANA Z UŻYTKOWANIEM WITRYNY INTERNETOWEJ I APLIKACJI BĄDŹ TREŚCI TAM ZAMIESZCZONYCH.

Kwestie jurysdykcyjne

Mimo że Witryna internetowa i Aplikacja są dostępne na całym świecie, nie wszystkie informacje, produkty i usługi omówione lub wymienione w niniejszym dokumencie są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych. TalentQuest nie gwarantuje, że materiały udostępnione w Witrynie internetowej i Aplikacji są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach. Osoby uzyskujące dostęp do Witryny internetowej i Aplikacji z innych lokalizacji robią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa.

Przepisy eksportowe

Aplikacja może podlegać prawu eksportowemu Stanów Zjednoczonych, w tym amerykańskiej ustawie o kontroli eksportu, (U.S. Export Administration Act) oraz powiązanymi z nim przepisami. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego wywozu, powrotnego wywozu i wydania Aplikacji lub udostępnienia jej jakiejkolwiek jurysdykcji lub krajowi, do którego wywóz, ponowny wywóz lub wydanie jest zakazane na mocy prawa, rozporządzenia lub regulacji. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa federalnego, regulacji oraz rozporządzeń i dopełnienia wszelkich wymaganych zobowiązań (w tym uzyskania koniecznej licencji na wywóz lub innej zgody rządowej) przed wywozem, ponownym wywozem, wydaniem lub innego rodzaju udostępnieniem Aplikacji poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Prawa rządu Stanów Zjednoczonych

Aplikacja jest oprogramowaniem komercyjnym. Pojęcie to definiuje zdefiniowano w przepisach C.F.R., rozdział 48, §2.101. Jeśli zatem Użytkownik jest agencją rządu Stanów Zjednoczonych lub jego dostawcą, przysługują mu wyłącznie te prawa związane z Aplikacją, które przyznawane są wszystkim innym użytkownikom końcowym na podstawie licencji, zgodnie z (a) zapisami 48 C.F.R. §227.7201 do 48 C.F.R. §227.7204 odnośnie do Departamentu Obrony i jego dostawców lub (b) 48 C.F.R. §12.212 odnośnie do wszystkich pozostałych licencjobiorców rządu Stanów Zjednoczonych i jego dostawców.

Wybór sądu i prawa właściwego

Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Georgia i powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. Niniejszym Użytkownik akceptuje, że wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub działań wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami ma wyłącznie Sąd miasta Atlanta w stanie Georgia. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji takich sądów w ramach postępowań o rozstrzygnięcie takich roszczeń lub sporów.

Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności

Korzystając z Witryny internetowej i Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę TalentQuest i jej partnerów, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli od odpowiedzialności oraz zrzeka się roszczeń, w tym roszczeń finansowych obejmujących koszty obsługi prawnej, wynikających z korzystania z Witryny internetowej i Aplikacji. Korzystając z Witryny internetowej i Aplikacji, niniejszym Użytkownik zgadza się zwolnić spółkę TalentQuest i jej partnerów, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli od odpowiedzialności z wszelkich roszczeń, należności, zobowiązań, szkód (rzeczywistych lub wtórnych), kosztów i wydatków wszelkiego typu lub rodzaju, znanych lub nieznanych, przewidzianych lub nieprzewidzianych, ujawnionych lub nieujawnionych, które mogą zaistnieć w wyniku korzystania z Witryny internetowej i Aplikacji lub też być w jakikolwiek sposób związane z takim korzystaniem.

Klauzula salwatoryjna i integracja

O ile nie określono inaczej, niniejsza Umowa stanowi całość umowy zawartej między Użytkownikiem a spółką TalentQuest w związku z Witryną internetową i Aplikacją, a także zastępuje wszystkie wcześniejsze lub obecne porozumienia i propozycje (w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej) uzgodnione między Użytkownikiem a spółką TalentQuest w związku z Witryną internetową i Aplikacją. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, będzie ono interpretowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby w możliwie największym zakresie odzwierciedlało pierwotne zamierzenie stron. Pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

Zmiany w Warunkach

Możemy od czasu do czasu zmieniać i uzupełniać niniejsze Warunki. Powiadomienie o takich zmianach będzie stanowić aktualizację niniejszych Warunków. Użytkownik ma obowiązek regularnego sprawdzania niniejszych Warunków pod kątem zmian. Wszystkie zmienione Warunki wchodzą w życie w momencie publikacji w Witrynie internetowej i Aplikacji, a korzystanie z Witryny internetowej lub Aplikacji po opublikowaniu takich zmian oznacza wyrażenie zgody na zmienione Warunki.

Ostatni modyfikacja niniejszych Warunków użytkowania miała miejsce i obowiązuje od 3 czerwca 2022 r.

Back To Top